Zaznacz stronę

Regulamin

Administratorem sklepu https://ab-partners.pl/sklep jest: AB PARTNERS, ANETA BUDZIŃSKA, ul. Żorska 2h/12, 43-100 Tychy, NIP 646 259 11 39.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach korzystania ze sklepu, sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostawie zakupionych produktów, możliwości odstąpienia od umowy, procedurze reklamacyjnej, ochronie danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: zarzad@ab-partners.pl

Pozdrawiamy,

Pracownicy AB PARTNERS

Regulamin sklepu AB PARTNERS

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • PayPal – system płatności elektronicznych PayPal obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 • PayU – system płatności elektronicznych PayU obsługiwany przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 • Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://ab-partners.com/regulamin
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://ab-partners.com/sklep
 • Sprzedawca– AB PARTNERS, Aneta Budzińska, ul. Żorska 2h/12, 43-100 Tychy, NIP: 6462591139.

2. Postanowienia wstępne

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów opisanych na stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 • Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 • Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 • Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 • Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
 • Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 • Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. Poprzez formularz rejestracyjny rozumie się również zaznaczenie checkboxa wyrażającego chęć założenia konta w trakcie składania zamówienia.
 • Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy, za wyjątkiem umowy o prowadzenie konta, zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 • Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.budzinska@ab-partners.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4. Składanie zamówienia za pośrednictwem Sklepu

 • W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”– wybór produktu może wymagać również wyboru wariantu produktu.
  • przejść do widoku koszyka,
  • zapoznać się z zawartością koszyka, wprowadzić kupon rabatowy (jeżeli Kupujący takowy posiada) i kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  • wybrać sposób płatności za zamówienie (przelew bankowy, PayU, PayPal),
  • wybrać sposób dostawy zamówienia (Kurier, Paczkomaty)
  • zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Jeżeli Kupujący wybrał płatność PayU albo PayPal, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU albo PayPal celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za zawartą.
 • Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym lub płatność gotówką przy odbiorze, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za zawartą.
 • W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 • Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

5. Dostawa i płatność

 • Zamówienia dostarczane są w sposób wybrany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż Kupujący może wybrać jedną z następujących form dostawy:
 • Na terenie Polski:
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Poza obszarem Polski:
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • za pośrednictwem poczty
 • Koszt dostawy kalkulowany jest na etapie składania zamówienia, prezentowany Kupującego oraz doliczany do kwoty zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 • Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności za zamówienie:
  • tradycyjny przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność elektroniczna PayU,
  • płatność elektroniczna PayPal

6. Realizacja zamówień

 • Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych (w dniach poniedziałek – piątek, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych), chyba że Sprzedawca uzgodnił z Kupującym inny dogodny dla Kupującego termin dostawy. Sprzedawca dokłada starań, aby towar został wydany Kupującemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
 • Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia tj. przyjęciem go do realizacji, Sklep niezwłocznie zawiadomi Kupującego o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Kupujący podtrzymuje swoje zamówienie.
 • Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączany jest paragon lub faktura VAT, jeśli Kupujący wyrazi takie życzenie w uwagach do zamówienia.
 • Chwilą wydania towaru jest moment odbioru towaru od przewoźnika.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu.

7. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad oraz wykonać usługę w sposób niewadliwy.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 • Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 • Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

9. Dane osobowe i pliki cookies

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://ab-partners.pl/polityka-prywatności

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. Pozostałe postanowienia

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021
Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
0